Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

04-08-2019

Zamawianie intencji Mszy św.

Zamawianie intencji Mszy św.

Msza św. jest największym DAREM dziękczynienia i prośby, jaki zostawił nam Zbawiciel. On Sam ofiaruje się za swoich wyznawców. Spełnia się Pamiątka Wieczernika, uobecnia ofiara Jego Męki, Śmierci Zmartwychwstania. Kapłan sprawując Eucharystię w imieniu Chrystusa modli się, ofiaruje intencje mu polecone. A nasze pełne uczestnictwo we Mszy św. jest wtedy, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św.

W kancelarii parafialnej od września będzie można rezerwować terminy Mszy św. na następny rok. Natomiast cztery tygodnie przed wyznaczoną datą trzeba podać konkretną intencję i dla pewności sprawdzić dzień i godzinę oczekiwanej Eucharystii. Jeśli jest konieczność rezygnacji również należy zgłosić ten fakt, aby ktoś inny mógł w tym czasie skorzystać z Najświętszej Ofiary. Intencje Mszy św. przynosimy pani kancelistce w godzinach urzędowania kancelarii.

Przyjęty jest zwyczaj przyjmowania intencji w ciągu tygodnia za zmarłych i żyjących, natomiast w niedziele i święta tylko za żyjących.

Możemy się modlić za Kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za wspólnoty działające w Parafii, za siebie - z okazji rocznic urodzin czy jubileuszy a także o błogosławieństwo Boże w rodzinie. Możemy polecać także bliskie nam osoby czy powierzać Miłosiernemu Bogu dusze zmarłych. Chwalebny jest zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłych w 30 dzień po śmierci. Msza św. bowiem to jest najlepszy prezent i dar serca jaki możemy ofiarować dla bliźnich. W ten sposób przez modlitwę, pomagamy sobie wzajemnie w życiu duchowym.

Pamiętajmy jednak, że choć mówimy: „zamawiamy" Mszę św., to jest to przecież nasza prośba o zanurzenie konkretnych osób - żyjących i tych, którzy odeszli już do wieczności - w Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa, gdyż ma ona nieskończoną wartość i skuteczność. Każda Msza św. ogarnia cały świat i wszystkich ludzi, ponieważ Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka. Msza św. może być też sprawowana w intencjach związanych z różnymi trudnymi sytuacjami jakie niesie ludzkie życie np. o ulgę w cierpieniu, czy wyzwolenie z nałogów, bądź o nawrócenie grzeszników jak to praktykujemy u nas w każdy III piątek miesiąca. Nie ma ścisłego obowiązku uczestniczenia w zamówionej przez Mszy św., gdyż jej owoce zależą od Pana Boga, a nie od nas. Jednak dobrze jest być obecnym ze względu na własne duchowe dobro. Słuchanie Bożego Słowa, przyjęcie Komunii św. oraz ofiara materialna są doskonałym dopełnieniem modlitwy, o jaką prosimy. Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła. To rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada.

Zapraszamy do kancelarii także wtedy gdy widzimy w gazetce, że są wolne intencje, aby obdarować siebie lub innych zbawienną łaską Bożą.


Krystyna Śnihur

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna