Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

Kapłaństwo - Powołanie

 Przez sakrament chrztu stajemy się członkami Kościoła; ludu Bożego i Mistycznego Ciała Chrystusa. Przez sakrament bierzmowania Zbawiciel wyznacza nam i równocześnie uzdalnia nas do nowych zadań związanych z budowaniem Kościoła. Podobnie i sakrament święceń kapłańskich, uzdalnia do bardzo ważnej dla życia i wzrostu Kościoła posługi, przez którą równocześnie oddawana jest chwała Bogu.

 

 

 

Pragnący rozpocząć formację w seminarium duchownym, a także chcący wstąpić do wspólnoty zakonnej proszeni są o bezpośredni kontakt z księdzem proboszczem.

 

 www.wssd.katowice.opoka.org.pl

 

Uwagi dotyczące przyjmowania kandydatów na studia w WŚSD w Katowicach na rok akademicki 2010/2011

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17, przyjmuje zgłoszenia kandydatów na I rok studiów filozoficzno-teologicznych w roku akademickim 2010/2011. Maturzyści, którzy pragną poświęcić się służbie Bożej w kapłaństwie, winni złożyć w sekretariacie Seminarium następujące dokumenty:

    * prośba o przyjęcie i życiorys (rękopis)
    * świadectwo urodzenia i chrztu,
    * maturzyści z lat ubiegłych: świadectwo dojrzałości /odpis lub kserokopia/;
      maturzyści tegoroczni: świadectwo ukończenia szkoły średniej /odpis lub kserokopia/,
    * świadectwo moralności wydane przez Ks. Proboszcza i Ks. Katechetę,
    * świadectwo zdrowia od lekarza internisty, laryngologa i rtg płuc,
    * 2 fotografie

      Dokumenty należy składać od 10 maja do 2 lipca 2010r. w godz. od 9:00 do 13:00 i od 14:00 do 16:00.

Alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego studiują teologię pastoralną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dlatego kandydaci po zgłoszeniu się do Seminarium są zobowiązani podjąć starania o przyjęcie na Wydział Teologiczny.

Potrzebne informacje można uzyskać w sekretariacie Seminarium:

tel. 0-519 546 155; e-mail: rwssd@katowice.opoka.org.pl

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna